פגישות ותהליכים ראשוניים ללא חוזה נפרד

 1. עם אישור קביעת הפגישה, דרך האתר או המייל, יקבל המזמין חשבונית עסקה המאשרת את ביצוע ההזמנה.
 2. יש להסדיר את התשלום עד המועד אשר יקבע בחשבונית העסקה.
 3. ניתן לשלם במזומן/ העברה בנקאית/ צ’קים/ אשראי.
 4. אופן התשלום בסכום מתחת ל5,000 שקלים – תשלום אחד.
 5. כנגד ביצוע התשלום תשלח קבלה.
 6. במידה במהלך זמן ביצוע התשלום, יוגדר הקבלן כ”עוסק מורשה” יעודכן המזמין ויחוייב בתוספת תשלום המע”מ רק עבור התשלומים אשר יכובדו לאחר שינוי ההגדרה הנ”ל.

פגישות ותהליכים מתקדמים הכוללים חוזה נפרד

 1. עם חתימת החוזה יקבל המזמין חשבונית עסקה.
 2. ניתן לשלם במזומן/ העברה בנקאית/ צ’קים.
 3. אופן התשלום יכול להיות
  1. תשלום אחד
  2. עד 4 תשלומים שווים (צ’קים בלבד – מראש).
 4. כנגד כל תשלום תועבר קבלה.
 5. במידה במהלך זמן ביצוע התשלום, יוגדר הקבלן כ”עוסק מורשה” יעודכן המזמין ויחוייב בתוספת תשלום המע”מ רק עבור התשלומים אשר יכובדו לאחר שינוי ההגדרה הנ”ל.

סיום התקשרות, ביטולים והחזרי תשלום

 1. במידה ויבקש המזמין לסיים את ההתקשרות עם סיום החוזה או לפניו, עליו יהיה לבקש את סיום ההתקשרות בכתב.
 2. עם הבקשה בכתב, יקבל המזמין מסמך סיום התקשרות מהקבלן לחתימה.
 3. מוסכם בזאת כי אם יבחר המזמין להפסיק את ההתקשרות ו/או לא יעמוד בתשלום התמורה מסיבה כלשהי, יחוייב המזמין בסכום התמורה המלא כאילו עשה שימוש עד סוף תקופת ההתקשרות הרשומה לעיל.
 4. בכל מקרה לא יוחזר למזמין תשלום כלשהו ששולם לקבלן.